Типи живлення мікроорганізмів

Для проходження життєвих процесів мікробної клітини (ріст, формування, розмноження) необхідні визначені умови, і в першу чергу поживні речовини, з яких мікроорганізми синтезують складові частини свого тіла. Із поживних речовин, відкладених в клітинах, будуються ферменти, пігменти, токсини, вітаміни і інші з’єднання. Цю сторону життєдіяльності організму називають процесами живлення.

Мікроорганізми поглинають поживні речовини всією поверхнею тіл шляхом дифузії, або адсорбції. Інтенсивність цих процесів залежить від різних умов, з яких особливо важливе значення має різниця в осмотичному тиску мікробної клітини і оточуючого середовища, а також від будови клітини і проникності плазмової оболонки.

Відомо два шляхи надходження речовин до клітини:

1. Шляхом полегшеної дифузії за рахунок Типи живлення мікроорганізмів різниці осмотичного тиску у зовнішньому середовищі та клітині.

Осмотичний тиск – це тиск розчинених у воді речовин на стінки замкненої судини (або клітини). Чим більша різниця осмотичних тисків з обох сторін оболонки клітини, тим інтенсивніше дифундує через оболонку вода у розчин з більшим осмотичним тиском. Разом з водою через оболонку дифундують (всмотують) розчинені у воді речовини.

Поживні речовини, що потрапляють до клітини, залучаються до конструктивного та енергетичного обмінів. В результаті концентрація їх у клітині зменшується у порівняні з зовнішнім середовищем, і тому знову іде надходження цих речовин з зовнішнього середовища в клітину. Там процес відбувається аж до повного Типи живлення мікроорганізмів вичерпання поживних речовин із субстрату. Продукти обміну, які для мікроорганізмів є шлаками, постійно виводяться із клітини, оскільки у середовищі їхня концентрація менша.

Оболонка клітини пропускає справжні розчини і затримує макромолекули, виконує роль осмотичного бар’єру.

Речовини, не розчинні у воді, або ті, що утворюють колоїдні розчини (білки, крохмаль), не можуть бути використанні клітиною у вигляді цілої макромолекули. Вони проходять через дитоплазматичну мембрану тільки після розчеплення на більш прості молекули поза клітиною. Це відбувається в поживному середовищі під впливом екзоферментів мікробів. Наприклад, гнильні властивості, тобто здатність розкладати білки до кінцевих продуктів, мають тільки мікроби, що виробляють протеолітичні екзоферменти.

Таким чином, осмотичне Типи живлення мікроорганізмів проникнення поживних речовин до клітини зумовлене різницею осмотичних тисків між середовищем і клітиною. Це перенесення, що відбувається до вимірювання концентрації речовин у клітині із зовнішнім середовищем, відповідно, не потребує витрат енергії клітини.


2. Шлях активного переносу. Це процес направленого переносу речовин за допомогою особливих білків ферментного походження, що носять назву пермеази (англ. permcate - проникати).

Пермеази локалізовані у цитоплазматичній мембрані. Їм притаманна субстратна специфічність, тобто кожний фермент переносить тільки одну речовину, що має подібну до білка-переносника стереохімічну будову. На зовнішній стороні мембрани переносник адсорбує речовину, дифундує з нею через мембрану, і на внутрішньому її боці віддає речовину до цитоплазми.У активному Типи живлення мікроорганізмів переносі витрачається енергія, інакше кажучи, процес є енергозалежним.

Речовини, що надходять через оболонку до цитоплазми клітини із зовнішнього середовища, не можуть виділятися через цю ж оболонку назад. Це пояснюється тим, що в наслідок різноманітних симптоматичних реакцій синтезу з участю ферментів харчові речовини швидко перетворюються у складні органічні сполуки, які через їхню колоїдну природу втрачають здатність проникати через оболонку та прилягаючий до неї шар цитоплазми і накопичуватися в клітині. Майже завжди процеси засвоєння (асиміляції) поживних речовин та процеси біосинтезу в клітині переважають над процесами розпаду (дисиміляції) речовин протоплазми. Це сприяє тому, що маса клітини збільшується, клітина росте, розвивається Типи живлення мікроорганізмів, розмножується.

За типом живлення мікроорганізми ділять на автотрофи ( прототрофи) і гетеротрофи.

Автотрофи ( грец. autos – сам, trophe – їжа) здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних. Необхідний вуглець вони отримують з вуглекислого газу або з карбонатів.

В залежності від джерел енергії, що використовуються, автотрофні бактерії розділяють на дві підгрупи: фотоавтотрофи і хемоавтотрофи. Фото автотрофи мають в цитоплазмі особливі пігменти ( бактеріопурпурин, бактеріохлорин) , близькі за хімічним складом з хлорофілом зелених рослин, які забезпечують акумуляцію необхідної енергії. Хемоавтотрофи отримують енергію окисленням тільки визначених мінеральних сполук і використовують вуглець для будови клітинних речовин з вуглекислого газую

До автотрофів відносяться нітрифікуючи бактерії, сіркобактерії, залізобактерії і ряд інших мікроорганізмів.

Гетеротрофи ( грец Типи живлення мікроорганізмів. heteros – інший) в протилежність автотрофним мікроорганізмам можуть сприймати вуглець тільки з органічних сполук (вуглеводи, амінокислоти, жирні кислоти). До гетеротрофів відносяться більшість відомих нам мікробів – гнилісні бактерії, збудники різного роду бродіння, а також хвороботворні мікроорганізми.

Гетеротрофні мікроорганізми поділяються на метатрофи і паратрофи. Метатрофи або сапрофіти ( грец.sapros – гнилий, phyton – рослина), для асиміляції вуглецю потребують мертві органічні речовини.Такі гкткротрофні форми широко розповсюджені і грають важливу роль у розкладанні мертвих залишків в грунті, стічних водах і т.д.

Паратрофи або паразити ( грец. parasitos), мікроби, що визивають хвороби в організмі тих істот, в тканинах яких вони живуть. Хвороботворних мікроорганізмів в природі менше Типи живлення мікроорганізмів, ніж сапрофітів.

Розподіл мікроорганізмів на автотрофи і гетеротрофи вельми умовно., так як при зміні факторів середовища обмін речовин у мікроорганізмів може змінюватися у відповідності з характером поживного субстрату. Окремі види патогенних мікробів можуть існувати в оточуючому середовищі як сапрофіти і, навпаки, деякі сапрофіти можуть визивати у людини і тварин різні хвороби.


documentadxvhwz.html
documentadxvphh.html
documentadxvwrp.html
documentadxwebx.html
documentadxwlmf.html
Документ Типи живлення мікроорганізмів