Соціальні служби як агент змін соціокультурного середовища

Формування особистості та її розвиток у соціокультурному середовищі може бути успішним лише тоді, коли будуть враховані всі зовнішні фактори, які на неї впливають, їх складні взаємозв’язки. Перш за все, це спосіб життя особистості, який може сприяти її розвитку (за певних умов) чи протидіяти йому, умови життя, які сприяють становленню певного способу життя в межах певного району, національні особливості, особливості природного середовища, різні джерела духовної культури, характер їх взаємодії, просторові та часові умови життя особистості й мікрогруп, виховні системи та індивідуальні особливості особистості, які склалися у цих системах.

Сьогодні соціальні служби, різні соціально-педагогічні інститути працюють з у такому складному процесі Соціальні служби як агент змін соціокультурного середовища, як соціалізація особистості. Зважаючи на те, що соціалізація особистості потребує певних умов, доцільно назвати найважливіші з них: гуманізація процесу соціального становлення особистості, відповідність змісту, обсягу, і характеру соціально-педагогічної діяльності можливостям, умовам даного соціуму; розумне розміщення в часі і просторі всіх цілеспрямованих взаємодій. При цьому основним завданням соціально-педагогічних інститутів є соціалізація особистості з урахуванням особливостей її життєдіяльності в середовищі, у діяльності, в ситуації, де відбувається пізнання і оволодіння цією особистістю суспільними нормами і цінностями.

Одним з істотних ресурсів оптимізації соціально-культурної адаптації дітей є культурно-дозвіллєва діяльність, якій притаманна здатність стимулювати процеси соціалізації, інкультурації та самореалізації особистості.

Центр соціальних Соціальні служби як агент змін соціокультурного середовища служб для сім'ї, дітей та молоді - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді (Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” Редакція від 1 серпня 2013 р. № 573. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-п. - Дата звернення: 03.06.14 р.).

Основною метою діяльності центру Соціальні служби як агент змін соціокультурного середовища є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, інформаційних і юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Соціальні послуги, які надають спеціалісти центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

1) раннє виявлення, облік, ведення банків даних та соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

2) соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

3) підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

5) здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

6) здійснення Соціальні служби як агент змін соціокультурного середовища соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечним хворобам у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;


documentadymjrl.html
documentadymrbt.html
documentadymymb.html
documentadynfwj.html
documentadynngr.html
Документ Соціальні служби як агент змін соціокультурного середовища